Tájékoztató kismotoros járművezetői tanfolyamról

"AM"

kategória

"AM" kategória kismotoros tanfolyam, oktatás

Tájékoztató kismotoros járművezetői tanfolyamról

Iskolánk teljes körű AM kategóriás gépjárművezető-képzést nyújt.

Az autósiskola ügyfeleit a meghirdetett helyszíneken és időpontokban illetve ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálatokon fogadja.

"AM" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel a következő járművek vezethetők:

 • Segédmotoros kerékpár
  • Hengerűrtartalma legfeljebb 50 cm3 belsőégésű motorok esetében.
  • Legnagyobb teljesítménye legfeljebb 4 kW elektromos motor esetében.
 • Kerti traktor (16. életév betöltése után).

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

 • 13 és fél éves kor betöltése.
 • Jelentkezési lap kitöltésével igazolja, hogy megfelel a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek.
 • Felnőttképzési szerződés megkötése.
  (18 évesnél fiatalabb jelentkező esetén, az autósiskolával kötött szerződést a szülővel, törvényes képviselővel is alá kell iratni).
 • Az elméleti tanfolyamdíj befizetése.

A 13/1992. (VI.26.) NM rendelet alapján az „AM” kategória esetén orvosi alkalmassági vélemény nem szükséges.

A tanfolyamra történő felvétel módja:

Autósiskolánk járművezető képzést AM kategóriákban a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelete „a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól” a továbbiakban: Képzési Rendelet és mellékletei, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott, az egyes járműkategóriákra vonatkozó „Tantervi és vizsgakövetelmények” alapján végez.

Valamennyi tanfolyamunkon teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, amely elméleti (tantermi vagy távoktatás) és gyakorlati részből áll.

Jelentkezéskor a Képzőszerv tájékoztatja a Tanulót az általa végzett képzés és a vizsgára bocsátás feltételeiről.

Biztosítja, hogy a Tanuló a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő képzésben vegyen részt.

A tanfolyamra való beiskolázás a Tanulóval megkötött, a jogszabályi előírásoknak megfelelő – 18 életévét még be nem töltött tanuló esetében a törvényes képviselővel, gondviselővel aláíratott – írásbeli (felnőttképzési) szerződés alapján történik.

Ha a képző szerv a jelentkezés időpontjában – az általa vizsgálható okmányok és a tanuló nyilatkozata alapján – megállapította, hogy a tanuló a vizsgára bocsátásra vagy a vezetői engedély kiadására vonatkozó feltételeknek nem felel meg, erről a tényről a tanulót írásban tájékoztatja.

Közlekedési alapismeretek (KRESZ) vizsgára jelentés feltételei:

 • 13 év 9 hónapos kort betöltötte.
 • A tanfolyam elméleti részét elvégezte.
 • Vizsgadíjat befizette.

A tanulók Szombathelyen a Wesselényi utca 7. címen tehetik le az elméleti vizsgát számítógépes program segítségével.

A vizsga alóli felmentést valamint indokolt esetben a szóbeli vizsgát a közlekedési hatóság határozattal és a jelentkezési lapon tett bejegyzéssel engedélyezi.

Gyakorlati vizsgára jelentés feltételei:

 • 14 éves kort betöltötte.
 • Az elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott 
 • A kötelezően előírt gyakorlati óraszámokat és menettávolságokat igazoltan teljesítette.
 • Vezetési díjat befizette.
 • Vizsgadíjat befizette.

Az elméleti és gyakorlati vizsgákon érvényes személyi igazolványt kell bemutatni!

Forgalmi vizsga sikeres járműkezelési vizsga után tehető.

Ötszöri sikertelen forgalmi vizsga után PÁV vizsgálat szükséges.

 

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének módja:

A népjóléti miniszter 31/1992. (XII. 19.) NM rendelete írja elő a közúti járművezetők elsősegély nyújtási ismeretei megszerzését.

Iskolánk tanfolyami lehetőséget biztosít a közúti elsősegélynyújtó vizsgára való felkészüléshez.

A sikeres elsősegélynyújtó vizsga feltétele a vezetői engedély megszerzésének.

Vizsga a Magyar Vöröskereszt szombathelyi központjában (Szombathely, Domonkos u. 8.) történik.

Az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések:

 • Az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
 • az állatorvos tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
 • védőnői,
 • dietetikusi,
 • mentőtiszti,
 • gyógytornász,
 • egészségügyi szakoktatói,
 • diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint
 • a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek és
 • az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,
 • továbbá minden olyan vizsgázó, aki 1984. január 1. után bármely kategóriára vezetői engedélyt szerzett.

Járművezetői tanfolyam ismertetése

A tanfolyam elméleti és gyakorlati részből áll.

Elméletből a Képzőszerv által az Innovációs és Technológiai Minisztérium által előzetesen lejelentett tanrend szerinti óraszámot és a gyakorlati tantárgyakból a minimálisan előírt tanórákat minden tanulónak teljesíteni kell. Az esetleges mulasztást a Tanulónak pótolni kell.

Elmélet:

A elméleti tanfolyamot tantermi képzés keretében és távoktatás formájában is el lehet végezni.

Tanuló a tanfolyam kezdetétől (első előadás napjától) számított 9 hónapon belül jelenthető elméleti vizsgára, illetve ugyanezen időponttól (első előadás dátumától) számított 12 hónapon belül sikeres közlekedési alapismeretek (KRESZ) vizsgát kell tennie, ami 2 évig érvényes.

Tantermi KRESZ tanfolyam:

 • időtartama: 24 X 45 perc.
 • felépítése:
  • Közlekedési alapismeretek.
  • Járművezetés elmélete.

Az elméleti foglalkozási órák 45 percesek.

A mozgáskorlátozott vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

A hiányzás pótlásának módja

A Tanuló számára az elméleti képzési rész (KRESZ tanfolyam) elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó tanterv szerinti óraszámon részt vett.

Hiányzás esetén a Tanulónak – azon témakörből, melyeken nem vett részt – pótfoglalkozáson kell részt venni.
Lehetőség van a soron következő tanfolyam megfelelő órájának meghallgatására.

Tanuló a vizsgáját érintő váratlan megbetegedése esetén – a kérelem alapjául szolgáló orvosi igazolás csatolásával – írásban igazolási kérelmet terjeszthet elő a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.-nél (a továbbiakban: KAV) Szombathely, Wesselényi utca 7. címen, hogy az elmaradt vizsgájának letételét a KAV új időpontban, a vizsgadíj ismételt befizetése nélkül engedélyezze.

Az igazolási kérelmet a 2004. évi CXL. Törvény 66.§ (4) bekezdésének megfelelően a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő nyolc napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított hat hónapon belül lehet előterjeszteni.

A KAV a vizsgaigazolási kérelmet elbírálja, majd megküldi a tanuló részére a végzést.

Távoktatásos (E-learning) KRESZ tanfolyam

A tanuló ebben a rendszerben az akkreditált képzést otthon, a számítógépe előtt végzi el, és csak vizsgázni megy el a közlekedési hatósághoz.

A tanuló hozzájárul az oktatási rendszerben adatainak kezeléséhez, gondoskodik a szükséges informatikai háttérről és internet elérésről.

A Stubán Autósiskola által megrendelt tanfolyam elvégzéséhez a tanuló egyedi azonosítót kap (felhasználónév és jelszó), amivel a rendszerbe belépve a tanulásra rendelkezésre álló idő alatt tetszőleges időbeosztással elvégezheti a képzést. A tanfolyam elvégzése után a rendszer előállítja a hatályos rendelkezéseknek megfelelő, elektronikusan aláírt képzési igazolást, amit elektronikus formában elküld a KAV, a tanuló valamint az iskolavezető felé.

Elméleti oktatás ismertetése

Az e-learning képzés egy a Innovációs és Technológiai Minisztérium által elfogadott és jóváhagyott zárt rendszerű távoktatási képzési forma. A tananyag fejezetekből és egy gyakorló modulból áll. Minden fejezethez tartozik egy részvizsga, amely a hivatalos KRESZ- vizsga metódusára épül. A negyedik fejezet elvégzése után egy próbavizsgára kerül sor. Az utolsó fejezet a gyakorlómodul, melyhez bármikor visszatérhet gyakorolni a vizsga előtt.

Ahhoz, hogy Ön elérje és elkezdhesse tanulni a következő fejezetet, sikeresen teljesítenie kell az adott fejezet és a részvizsga követelményeit. A fejezet akkor válik teljesítetté, ha az összes tananyagoldal kötelező elemeit megjelenítette és sikeresen teljesítette a tesztet, tehát minden oldal a tartalomjegyzékben megkapja a teljesített státuszt jelentő zöld pipát. A teljes tananyag akkor válik teljesítetté – tehát Ön akkor jelentkezhet a hivatalos KRESZ-vizsgára – amennyiben az összes fejezetet és a hozzájuk kapcsolódó vizsgákat teljesítette, s az utolsó fejezet utáni próbavizsgát is sikeresen teljesítette.

A tananyag hagyományosan kettő tárgyból áll: közlekedési alapismeretekből és a járművezetés elméletéből. Ezek összemosódnak, mert az e-Titán egyes fejezeteiben mindkettő aspektus megjelenik valamilyen módon.

A teljes számítógépes tananyag 3 fejezetből és 19 modulból áll. Minden fejezet végén részvizsgát találunk, és csak akkor lehet továbblépni, ha ezt teljesítette. Persze előtte kitölthet több gyakorló tesztet is.

A teljes interaktív tanfolyam végén, átfogó szimulált vizsga következik és akkor sikeres, ha legalább 87%-on teljesítette a tanuló. A rendszer elektronikus formában automatikusan kiállítja a képzési igazolást, és aki ezt megkapta, már mehet is vizsgázni.

A tananyag megrendelésétől számított 90 napon belül el kell kezdeni a képzést (regisztrálás, bejelentkezés). A regisztrált, saját kóddal belépő tanulók időbeosztása csak részben önálló az e-rendszerben, hiszen az első belépéstől 180 napon át tartó tanulást enged a szoftver, 75 órát tölthetünk a tananyagban, utána kiléptet a program.

Jelentkezés módja:

A távoktatásos (e-Learning) képzésre weboldalunkon a jelentkezés gombra kattintva, e-mailben vagy a Stubán Autósiskola ügyfélfogadási idejében személyesen jelentkezhet. Személyes adatai alapján a képzési díj befizetésekor lehetősége lesz a fent említett határidőkön belül az E-Learninges tanfolyam elvégzésére.

A tanfolyam sikeres elvégzése után, lehet jelentkezni az elméleti vizsgára. A jelentkezés, csak az autósiskola keretein belül lehetséges!

Az e-Titán Rendszer használatához, eléréséhez, valamint az e-learning képzésben való részvételhez az alábbi informatikai környezettel kell rendelkezni:

 • Számítógép (PC, notebook)
 • Ajánlott minimális képernyőméret: 13"
 • Minimális rendszer követelmények:
  • Legalább 1024x768 képernyőfelbontás.
  • Intel i3 processzorcsalád vagy azzal egyenértékű teljesítmény.
  • 2 GB RAM
 • Minimális böngésző követelmény:
  • Internet Explorer, Google Chrome vagy Mozilla Firefox legfrissebb verziója.
 • Internet kapcsolat: Stabil, legalább 768 Kbps letöltési sebességgel.

Gyakorlati képzés:

A vezetési gyakorlat tantárgyat szakoktatói felügyelet mellett lehet gyakorolni.

Gyakorlásra a tanuló nevére a képző szerv által a „Bizonylati Albumban” meghatározott módon kiállított, a KAV által hitelesített vezetési karton jogosít.

A vezetési gyakorlat tantárgy oktatása akkor minősül a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet szerinti oktatásnak, ha a vezetési kartont a szakoktató a „Bizonylati Album”-ban előírt szabályok szerint kitöltötte és a tanuló az egyes gyakorlati órák megkezdésekor és befejezésekor – a gyakorlati foglalkozás kezdete és befejezése pontos idejének feljegyzése mellett – saját kezűleg aláírta.

A kétkerekű járművek vezetésének oktatása során egy oktató egyidejűleg az alapoktatási feladatok oktatásánál maximum három főt, a főoktatásnál maximum két főt oktathat.

Az  "AM" kategóriás képzés gyakorlati oktatását december 1. és március 1. között szüneteltetni kell.

Segédmotoros kerékpár hátsó ülésén személy nem szállítható.

A jármű biztonsági ellenőrzésére, technikai kezelésére valamint a manőverezési feladatok elsajátítására irányuló alapoktatást közúti forgalomtól elzárt gyakorló pályán kell végezni. Pedagógiai és módszertani szempontok alapján azonban a jármű technikai kezelésének oktatása részben – a szakoktató által elfogadhatónak tekintett forgalmi körülmények mellett – a közúti forgalomban is történhet.

A főoktatás csak sikeres járműkezelési vizsga után kezdhető el.

Oktatás helyszíne:

 • Járműkezelés (alapoktatás): Szombathely, Jávor utcai rutinpálya.
 • Főoktatás: Szombathely, kezdés és befejezés az oktatóval egyeztetett helyszínen.

A kétkerekű járművek oktatása során a tanuló kötelezően előírt felszerelése:

 • bukósisak
 • szemüveg (a bukósisak kialakításától függően)
 • protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral)
 • protektoros kabát (kabátba vagy kabátra illeszthető könyök és gerincprotektorral)
 • protektoros kesztyű
 • magas szárú, zárt cipő vagy csizma
 • elöl - hátul T betűjelzéssel ellátott, tanulóként eltérő színű vagy számozott tanulómellény

Igény szerint Autósiskolánk minden felszerelést díjmentesen biztosít.

A vezetési gyakorlati foglalkozási órák 50 percesek.

Alapoktatás során a tanulónak naponta legfeljebb 2 tanóra tartható.

Főoktatás során naponta legfeljebb 4 tanóra tartható, amelyet legalább két részben, két tanóra oktatás után legalább 1 óra szünet közbeiktatásával kell szervezni.

Gyakorlati képzés:

 • óraszáma: 11 X 50 perc / 100 km (Kötelező minimális óraszám és menettávolság)
 • felépítése:
  • Alapoktatás: Járműkezelési gyakorlat (kötelező 4 óra)
  • Főoktatás: Forgalmi vezetési gyakorlat + vizsga (kötelező 6+1 óra)

A gyakorlati vezetés Szombathelyen történik, a foglalkozási órák 50 percesek.

A vezetési gyakorlat tantárgy feladatainak teljesítése abban az esetben igazolható, ha a tanuló a tantervi óraszámnak megfelelő időtartamot ténylegesen járművezetéssel töltötte.

A gyakorlati vezetésnél a vizsgakövetelményekhez való felkészüléshez pótórák vehetők, melyek ára azonos az alapórák vezetési díjával.

Saját járművet abban az esetben lehet az oktatás során igénybe venni, ha az megfelel a hatósági előírásoknak. Ebben az esetben az oktatási díj külön megállapodás kérdése és az üzemeltetés költségei a Tanulót terhelik.

Választható motortípusok: Yamaha Jog (robogó), Sachs MadAss 50 (váltós), Junak 904 (váltós).

Tanuló és a gyakorlati oktató telefonon egyezteti az első vezetés időpontját.
Amennyiben a tanuló betegsége, halaszthatatlan egyéb elfoglaltsága miatt előre láthatólag nem tud részt venni a vezetési órán, úgy azt közvetlenül az oktatónak jelezze legalább 48 órával a vezetési óra előtt.

A késve, vagy egyáltalán be nem jelentett hiányzás esetén az oktató a helyszínen várakozik a foglalkozási óra kezdetétől számított 20 percig, utána eltávozhat. Ebben az esetben az elmaradt óra díját a tanuló köteles megfizetni.

Az elméleti (KRESZ) vizsga

A közúti járművezetők vizsgáztatását a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (a továbbiakban KAV) végzi. A vizsgák helyét és időpontját is a KAV jelöli ki.

A közúti járművezetők elméleti vizsgája – a Képzési Rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – kizárólag számítógépes elméleti vizsga (a továbbiakban SZEV) formájában bonyolítható le.

A rendelkezésre álló különböző nyelvű SZEV vizsgaanyagok közül a vizsgázó állampolgárságára való tekintet nélkül választhat. A magyar nyelvet nem beszélő személy vizsgára jelentkezésekor nyilatkoztatni kell arról, hogy milyen nyelven kíván vizsgázni és ezt a jelentkezési lapon is fel kell tüntetni.

A KAV-tól kapott engedély alapján a számítógépes elméleti vizsga helyett:

 • A magyar nyelvet nem beszélő, értő külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.
 • Az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy szóban is vizsgázhat.
 • Az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

Szóbeli vizsga esetén a vizsgát bizottság folytatja le. Egy bizottság két fő vizsgabiztosból áll. A magyar nyelvet nem beszélő vizsgázók szóbeli vizsgája az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodától kirendelt tolmács közreműködésével történik.

A tolmács közreműködésével történő elméleti vizsgaigényt a kért időpontot megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a közlekedési hatósághoz.

Amennyiben az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda a tolmácsolást nem tudja biztosítani, akkor annak ellátására a szükséges nyelvben jártas más alkalmas személyt kell kirendelni.

A vizsga a vizsgázók személyazonosságának megállapítását követően kezdhető meg.

Az elméleti vizsgán a vizsgahelyiségben csak a vizsgázók, vizsgabiztosok, vizsgarendező, a vizsgáztatást ellenőrző személyek, a vizsgabiztos jelöltek és szükség esetén a tolmács tartózkodhatnak.

Elméleti vizsga csak olyan vizsgateremben tartható, amelyet a közlekedési hatóság előzetesen arra alkalmasnak nyilvánított.

Vizsgát az a vizsgázó tehet, aki a vizsgajegyzőkönyvön szerepel, a kiírás szerinti időpontban a vizsga helyszínén vizsgára alkalmas állapotban megjelent, személyazonosságát hitelt érdemlően igazolni tudja.

A már hitelesített (lezárt) vizsgajegyzőkönyvre további vizsgázó nem vehető fel.

Az elméleti vizsgák esetén a vizsgabiztos tájékoztatásának megkezdése után érkező vizsgázó a vizsgán nem vehet részt.

A vizsgabiztos a vizsgajegyzőkönyv és a személyazonosító igazolvány adatai alapján egyezteti és ellenőrzi a vizsgázó személyazonosságát. Személyazonosító igazolvány hiányában el kell fogadni a diákigazolványt (14. életév betöltéséig), útlevelet vagy a kártya formátumú vezetői engedélyt. Szembenéző fényképet (arcképet) nem tartalmazó vagy lejárt érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható.

A vezetői engedéllyel rendelkező vizsgázónak a vezetői engedélyét a vizsgán minden esetben be kell mutatnia, ennek hiányában a vizsga nem tartható meg.

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.

Aki a vizsgán valamely vizsgatárból nem felelt meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát.

Sikertelen elméleti vizsga esetén a Tanuló a vizsga helyszínén is intézheti a pótvizsgára jelentkezést és a vizsgadíj befizetését.

A gyakorlati vizsga

A vizsgázónak a gyakorlati vizsgán igazolnia kell a személyazonosságát, ha már van vezetői engegélye más kategóriából, azt be kell mutatnia a vizsgabiztosnak.

Segédmotoros kerékpár hátsó ülésén személy nem szállítható.

Az "AM" kategóriákban vizsgázók gyakorlati vizsgáján az első járműkezelési vizsga kezdetén a vizsgabiztos átveszi a jelenlétében aláírt kötelező „Nyilatkozatot”. (Képzési rendelet 7.2.4.1. pont) A nyilatkozat hiánya vagy az aláírásának megtagadása esetén a vizsga nem folytatható le.

Az "AM" kategóriás képzés gyakorlati vizsgáztatását december 1. és március 1. között szüneteltetni kell. November hónapban a vizsgák megtartásáról a vizsgaközpont dönt.

Forgalmi vizsga csak a KAV által kijelölt vizsgaútvonalon tartható. A vizsgaútvonal magában foglalja a vizsga kiindulási helyét és az útvonal főbb csomópontjait is. A kijelölt vizsgaútvonalak jegyzékét a KAV honlapján teszi közzé.

A vizsgázó csak abban esetben tehet újabb vizsgát vizsgadíj befizetése nélkül, ha távolmaradását legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a vizsgaközpontnak bejelenti.

A vizsga felfüggesztése és érvénytelenítése

Nem tartható meg a vizsga, illetve nem folytatható, ha a vizsgáztatás feltételei nem biztosítottak és emiatt a vizsgázó teljesítménye objektív módon nem értékelhető. Ebben az esetben vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértése esetén a vizsgabiztos köteles a vizsgát felfüggeszteni.

A vizsgabiztos felfüggeszti azon vizsgázó vizsgáját, aki:

 • Személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte,
 • a vizsgán a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg,
 • a vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett, vagy
 • az objektív értékelést ellehetetleníti, vagy a vizsga eredményét befolyásoló, illetve meg nem engedett segédeszközt (például mobiltelefon, kép vagy hangrögzítő eszköz) használ.

A Képzési Rendelet 15. § (2) bekezdésben meghatározott esetekben a KAV az érintett vizsgázót a vizsgától legfeljebb hat hónap időtartamra eltilthatja.

A vizsgabiztos a vizsgát felfüggesztheti és a vizsgázót a KAV a vizsgától legfeljebb három hónap időtartamra eltilthatja, ha a vizsgázó a vizsga rendjét megzavarta.

A vizsgabiztos a vizsgát abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga rendjét megzavarta vagy a vizsga eredményének befolyásolására törekedett. Ebben az esetben a KAV a szakoktatót – legfeljebb hat hónapi időtartamra – a szakoktatói tevékenységtől eltilthatja.

A KAV érvényteleníti azt a vizsgát, amelyet a vizsgázó a KAV félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak a megsértésével tett le. Amennyiben a vizsgaigazolást a KAV már kiadta, a vizsga érvénytelenítéséről szóló jogerős határozatot az ügyfél lakóhelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának szervezeti egységeként működő okmányirodának is meg kell küldeni.

Tanfolyamdíjak

Tandíjbefizetés módjai:

 • Autósiskola ügyfélfogadási helyszínein készpénzben.
 • Átutalási postautalvánnyal (sárga csekk).

A gyakorlati képzés díját a gyakorlati oktatóval egyeztetve egy összegben vagy részletekben előre kell fizetni.
A szakoktató a tanulótól díj vagy ellenszolgáltatás átvételére nem jogosult.

A vizsgadíjakat átutalással vagy ügyfélfogadási időben készpénzben lehet befizetni.

Amennyiben a jelentkező a tanfolyam megkezdése után részvételét visszamondja, a befizetett tandíjnak az elvégzett tanfolyammal arányos része a képzőszervnél marad. A teljesített oktatásról szóló igazolást (a tanuló másik képzőszervhez történő áthelyezése esetén) az iskolavezető rendelkezésre bocsátja. Ebben az esetben a tanuló 15.000 Ft egyszeri adminisztrációs és ügyintézési költséget fizet.

Vizsgadíjak

 • Közlekedési alapismeretek (KRESZ) számítógépes vizsga: 4.600 Ft
 • Járműkezelési vizsga: 3.600 Ft
 • Forgalmi vizsga: 3.600 Ft

A pótvizsga díja megegyezik az alapvizsga díjával.

A vezetői engedély kiadása

A sikeres forgalmi vizsgát követő munkanaptól fordulhat okmányirodához vagy kormányablakhoz az alábbi dokumentumokkal:

 • Személyi igazolvány és lakcímkártya.
  A vezetői engedély kiadásának feltétele a Magyarországon bejelentett lakcím!
 • A közúti elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését igazoló a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolás.
  Már meglévő vezetői engedély esetén nem szükséges.

Vizsgaigazolást a KAV megküldi az okmányiroda részére.

Ügyintézés díja 4.000 Ft, mely a helyszínen fizetendő.
(A járművezetői engedély kiadása első alkalommal díjmentes.)

A vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott (legalább 185 napig érvényes magyarországi tartózkodási engedéllyel és Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkezik).

A vezetői engedély „AM” kategória esetén a 16. életév betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

Tanuló jogai és kötelezettségei

Joga van a tanulónak:

 • A képzés megkezdése előtt megfelelően tájékozódni a képzés feltételeiről, megismerni a Vállalkozási Feltételeket és a képzési szerződés tartalmát.
 • Azon a járművön vizsgázni, amelyiken tanult.
 • 48 órával a megbeszélt időpont előtt lemondani a gyakorlati vezetést.
 • A képzést megszakítani, és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni.
 • Amennyiben a hallgató úgy érzi, hogy oktatójával nem alakult ki az a megfelelően jó kapcsolat, ami az eredményes tanulás feltétele, választhat másik oktatót.
 • Panaszt tenni az iskolavezetőnél.

Köteles a tanuló:

 • A tandíjat és vizsgadíjat minden esetben előre befizetni.
 • Az oktatáson józan, kipihent állapotban részt venni.
 • A megbeszélt gyakorlati vezetési órákon időben megjelenni.
 • Az általános emberi normákat megtartani, a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni és azokon aktívan közreműködni.
 • Az oktató utasításait legjobb tudása szerint betartani. Késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni.
 • Mulasztásait, hiányosságait pótolni.
 • A balesetvédelmi előírásokat betartani.
 • Személyi adataiban és okmányaiban történő változást 8 munkanapon belül a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontnak bejelenteni.

Tanulóink a képzés folyamatával kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket elsősorban az oktatónak jelezzék.
Amennyiben az oktató nem tud megnyugtató megoldást ajánlani, úgy az ügyfélszolgálaton kérjék problémájuk megoldását telefonon, írásban illetve személyesen. Az ilyen módon sem rendezhető ügyek esetén keressék fel az iskolavezetőt.

A képzés felügyeletét ellátó szervezet:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság
Vas Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály
9700 Szombathely, Wesselényi Miklós u. 7.
Tel.: +36 94/ 518-240
Web: kavk.hu

A képzést engedélyező hatóság:

TIM Technológiai és Ipari Minisztérium
1440 Budapest, Pf. 1
Telefon: 06 1 477 1551
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Web: kormany.hu

Tevékenységet jellemző mutatók

ÁKO (Átlagos Képzési Óraszám)

 • 2024. 1. negyedév: -

VSM (Vizsga Sikerességi Mutató)

 • Elmélet 2024. 1. negyedév: -
 • Gyakorlat 2024. 1. negyedév: -

KK (Képzési Költség): 147.600 Ft

 

Stubán Autósiskola

Telefon: +36 20 457 5711

E-mail: stubisuli@gmail.com

Stubán Autósiskola Facebook Stubán Autósiskola Instagram Stubán Autósiskola Tiktok

 

Keresés az oldalon:

Stubán Autósiskola logó

Ügyfélfogadás

Bük, Dr. Horváth Tibor utca 56.
Kedd és csütörtök: 18:00 - 20:00 óra

Szombathely, Semmelweis Ignác utca 12.
Kedd és csütörtök: 14:00 - 16:30 óra